AktuelnoJAVNA NABAVKA KANCELARIJSKI MATERIJAL 2014. GOD

20.02.2014. 10:57

Obaveštenje
JAVNE NABAVKE 2014. GODINA
Kancelarijski materijal

Na osnovu čl.57 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) oglas o javnoj nabavci kao i konkursna dokumentacija za konkretnu javnu nabavku objavljuje se i na Internet stranici naručioca.

Objavljujemo:

Javni poziv za podnošenje ponude u otvorenom postupku za javnu nabavku male vrednosti – kancelarijski materijal

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – kancelarijski materijal

DOPUNA:

Obaveštenje:
Izmena konkursne dokumentacije – javna nabavka kancelarijskog materijala 02/2014


U skladu sa čl.63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) Naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku kancelarijskog materijala, JN 02/2014, poglavlje III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE; KVALITET; KOLIČINA I OPIS DOBARA i poglavlje OBRAZAC PONUDE za javnu nabavku dobara – kancelarijski materijal za potrebe PU “Naše dete”

Dokument preuzmite ovde