AktuelnoJAVNA NABAVKA USLUGE OSIGURANJA 2014. GOD

27.02.2014. 16:55

Obaveštenje
JAVNE NABAVKE 2014. GODINA
Usluge osiguranja

Na osnovu čl.57 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) oglas o javnoj nabavci kao i konkursna dokumentacija za konkretnu javnu nabavku objavljuje se i na Internet stranici naručioca.

Objavljujemo:

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti – usluge osiguranja;

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – usluge osiguranja
IZMENE I DOPUNE
Obaveštenje
JAVNA NABAVKA – USLUGE OSIGURANJA 2014. GODINA


Na osnovu čl.63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) naručilac je dužan bez odlaganja objaviti izmene i dopune konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki i na Internet stranici naručioca.

Objavljujemo:

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti – usluge osiguranja;

Pitanja i odgovori za javnu nabavku male vrednosti – usluge osiguranja