Javne nabavke

Услуге обављања санитарних прегледа и анализе хране (микробиолошке и броматолошке)

Јавна набавка меле вредности 05/2018.

Јавна набавка - доставно возило бр.08/2017

Набавка теретног доставног возила за превоз хране.

Набавка и уградња унутрашње и спољашње столарије у објекту ПУ "Наше дете" у Прњавору

Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности

Јавна набавка услуге обављања санитарних прегледа и анализе хране (микробиолошке и броматолошке) 11/2017

Јавна набавка мале вредности.

Јавна набавка електро материјала, бр. набавке 03/2017.

Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

Ангажовање лица ради обављања послова за потребе наручиоца

Набавка се спроводи у отвореном поступку.

План набавки за 2016.

Јавна набавка намештаја за радне собе, бр. набавке 08/2016.

Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.

Јавна набавка животних намирница ЈНВВ 1/2016

Измене конкурсне документације и обавештење о продужењу рока.

Јавна набавка електроматеријала 2/2016.

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

Јавна набавка животних намирница 2016.

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку и формирана је по партијама.

Јавна набавка грађевинског материјала 2015.

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

Јавна набавка ситног кухињског инвентара

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

Јавна набавка радне одеће и обуће

Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.

Јавна набавка електроматеријала 2015.

Набавка електроматеријала врши се у оквиру поступка јавне набавке мале вредности.

Јавна набавка животних намирница 2015.

Јавна набавка животних намирница спроводи се у отвореном поступку и формирана је по партијама.

pregovarački postupakbez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku pšeničnog hleba i pšeničnog brašna

nabavka životnih namirnica - partija 1 - pšenični hleb i pšenično brašno, opšti rečnik javnih nabavki15810000.
sprovodi se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na osnovu čl. 36.stav 1 tačka 3

životne namirnice - partija 1 - pšenični hleb i pšenično brašno

životne namirnice 15000000 - ponovljeni otvoreni postupak za janu nabavku životnih namirnica koja je oblikovana po partijama za partiju 1 - pšenični hleb i pšenično brašno